دو سال گذشت

فردا 24 آذرماه دومین سالروز برگزاری انتخابات شوراهای دوره سوم می باشد. در این بین آنچه در نقد شورای شهر گرگان زمین میتوان گفت اینکه ؛ منتخبان مردم استراباد تاکنون آن طور که باید و شاید نتوانسته اند در راستای انجام وظایف خود همچون برنامه ریزی، جلب مشارکت های مردمی و ... ، و به تبع ایجاد تحول در شهر مستعد گرگان موفق باشند.

 هر چند نمیتوان منکر معدود فعالیتهای مثبت و البته جرقه گونه بعضی اعضا شد لیکن  گرفتار شدن شورای گرگان در چنبره روزمرگی ها که حاصل آن بی ثمر بودن کمیسیونهای چندگانه ، نبود برنامه جامع، درگیر شدن اعضا در فعالیتهای حاشیه ای و بعضا نمایشی، و ... بوده سبب شده منتخبان مردم که البته هر یک در زمان انتخابات وعده های رنگارنگی ارائه داده بودند تا به اینجای کار موفق عمل نکنند.

یاد ما باشد عضو شورا بودن یک شغل نیست، سکوی پرتاب نیست، دائمی نیست و ... . پس فرصتها را از دست نداده و در این چند صباح مسئولیت ، تنها در چارچوب منافع گرگان و گرگانیان حرکت کنیم تا فردا و فرداها که تنها یک شهروند بودیم سبکبال بر سنگفرش های استراباد قدم نهاده ،با طمانینه چشم در چشم همشهریان خود دوخته و با افتخار از هوای گرگان استنشاق کنیم.

 

/ 4 نظر / 6 بازدید
استارباد

سلام! درست یادمه 2سال پیش تو بحبوحه انتخابات شوراها و خبرگان چقدر دوندگی کردیم و بعضی ها که الان اومدن و بر مسندهایی تکیه زدن که از طریق همین شوراها بین خودشون ردیف کردن دریغ از یک حرکت ماندگار.... حیف و دوصد حیف.... چه بگویم سخنی نیست می وزد از سر امید نسیمی، لیک، تا زمزمه ای ساز کند در همه خلوت صحرا به ره اش نارونی نیست. چه بگویم ؟ سخنی نیست. پشت در های فروبسته شب از دشنه و دشمن پر به کج اندیشی خاموش نشسته ست. بام ها، زیر فشار شب کج، کوچه از آمد و رفت شب بد چشم سمج خسته ست. چه بگویم ؟ سخنی نیست در همه خلوت این شهر، آوا جز ز موشی که دراند کفنی، نیست. وندر این ظلمت جا جز سیانوحه ی شو مرده زنی، نیست. ور نسیمی جنبد به ره اش نجوا را نارونی نیست. چه بگویم؟ سخنی نیست.. احمد شاملو، آذر 1339

جامه دران

این درد مختص به گرگان نیست.هرکجا بروی آسمان همین رنگ است ...!

عمادی

[گل]سلام [گل] کاملا درسته کو گوش شنوا و چشم بصیر و دل بیدار و .....[سوال]