قطع برق پس از کاهش فشار گاز و کمبود آب در گرگان

شب گذشته خسته از کار روزانه به خانه بازگشته‌بودم و مشغول تماشای تلویزیون، که ناگاه تاریکی خانه را فراگرفت. کورمال کورمال خود را به پنجره رسانده و به بیرون خیره شدم. بخش عظیمی از شهر در تاریکی فرو رفته بود. صدای مرد همسایه می‌آمد که انگار در حمام گرفتار شده‌بود. پیرمرد دیگری از همان خانه، گویی در راه‌پله گیر کرده بود و .... .

گذشت سالها از تولید برق و باز قطع آن با وجود منابع بسیار و عذاب مردم. جالب است که هنوز گرما بر گرگان مستولی نشده و مصرف برق مردم هم همچنان پایین است لیک گویی بزرگواران بسیار متخصص علاقه دارند مردم را جهت بقا در شرایط سخت آماده نگاه دارند.

قطعهای متوالی آب در تابستان پیشین ،قطع گاز در زمستان گذشته، و قطع برق در بهار جاری. از اینکه بدون آنکه خود دریابیم گاه به ما می‌آموزید که به مانند انسانهای اولیه گذران ایام کنیم بسیار تشکر.

/ 0 نظر / 5 بازدید