معبر مخفی شهر گرگان

دکتر اسدالله معطوفی مورخ و پژوهشگر گرگانی در پاسخ به سئوال گرگان‌ما در رابطه با برخی شنیده‌ها مبنی بر وجود معبری طولانی در زیر شهر گرگان، به نوشته‌های دمورگان در سفر خود به استراباد اشاره کرده و میگوید: وی در سفرنامه خود به نقل از پیرمردان استرابادی آورده است در زیر شهر کانالی طویل از امامزاده نور در سرچشمه تا تپه قلعه‌خندان در بلوار الغدیر و اسلام‌آباد وجود دارد.

نویسنده کتب مختلف درباره تاریخ و فرهنگ گرگان، وجود چنین معبری را با توجه به در معرض هجوم بودن گرگان از سوی ساکنان آسیای میانه و .... محتمل دانسته و این احتمال را نیز از نظر دور نمیداند که معبر زیرزمینی مذکور حاصل اتصال قناتهایی بوده که آب شرب استرابادیان را تامین میکرده است.

وی می‌افزاید: به احتمال بسیار در هنگام حمله دشمن به گرگان، جهت شبیخون یا خارج کردن برخی افراد از شهر از این معبر مخفی استفاده می‌شده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید