افشین هم اسیر شد

امروز غروب پس از سال ها بی خبری دیدمش. دور فلکه کاخ ، لحظه ای چشم های ما به هم خیره شد اما بی تفاوت به من ، در حالی که زیر لب با خود چیزی می گفت از کنارم گذشت.

ابروهایش مانند گذشته کمانی بود و موهایش همچون سابق بر روی پیشانی اش پریشان ، اما از آن هیکل یُغر و بالاتنه ورزیده سال های نوجوانی تنها پوست و استخوانی باقیمانده بود . پاهای استوارش که مایه مباهاتش در فوتبال گرگان بود هم آنقدر ناتوان شده بود که گویی توان تحمل همان چهل پنجاه کیلو وزنش را نیز نداشت.

آری ، افشین که به زور و بازو در محل شهره بود امروز تلوتلو خوران از کنارم گذشت. افشین هم در دام اعتیاد اسیر شده بود.

/ 0 نظر / 7 بازدید