از شورای شهر گرگان

در جلسه شنبه ٢٩ تیر شورای شهر گرگان ، برخی از اعضای شرکتهای تعاونی مسکن که در هزارپیچ دارای زمین هستند حضور یافته و به مجادله‌ای سخت با  اعضا پرداختند.
...............................................................................................................

به تازگی در دو جلسه متناوب شورای شهر گرگان ،دو تن از اعضا، به حالت قهر جداگانه جلسه را ترک کرده‌اند.

این دو عضو از اعضای سابقه‌دار شورا بوده و یکی از آنها خانم و دیگری مرد میباشد.
.................................................................................................................

گویی قضیه برگزار نشدن برخی جلسات کمیسیونهای شورا همچنان ادامه دارد. جلسه کمیسیون .... شورای شهر به علت به حد نصاب نرسیدن تعداداعضا برگزار نشد.
.................................................................................................................
با حضور بسیار مسافران در  شهر گرگان، مشکل کمبود سرویسهای بهداشتی عمومی بیش از پیش خود را نمایان ساخته است. پارچه‌های نصب‌شده در مقابل سرویسهای بهداشتی واقع در میدان معلم و افسران از غیرقابل استفاده بودن آنها خبر میدهند و در این بین سه سرویس سیاری که به تازگی در میدان بسیج نصب شده کفاف تعداد بالای مسافران حاضر در آن مکان را نمیدهد.

/ 0 نظر / 7 بازدید